ภาษา HTML เบื้องต้น

ผลการเรียนรู้
รู้เข้าใจและวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของภาษา HTML ลักษณะของภาษา HTML โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML เครื่องมือที่ใช้สร้างเอกสาร HTML บันทึกและการเปิด เอกสาร HTML และการแสดงผลเอกสาร HTML ผ่านโปรแกรม Web browser

 

 

   จุดประสงค์การเรียนรู้
  1. อธิบายประวัติความเป็นมาของภาษา HTML ได้
  2. อธิบายลักษณะภาษา HTML ได้
  3. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานภาษา HTML ได้
  4. บอกเครื่องมือทีใช้สร้างเอกสาร HTML ได้
  5. บันทึก และเปิดใช้งานเอกสาร HTML ด้วยโปรแกรม Notepad ได้
  6. เปิดไฟล์เอกสาร HTML ผ่านโปรแกรม Web browser

    สาระการเรียนรู้
  1. ประวัติความเป็นมาของภาษา HTML
  2. ลักษณะของภาษา HTML
  3. โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML
  4. เครื่องมือทีใช้สร้างเอกสาร HTML
  5. การบันทึก และการเปิดใช้งานเอกสาร HTML ด้วยโปรแกรม Notepad
  6. การเปิดไฟล์เอกสาร HTML ผ่านโปรแกรม Web browser

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE