การใช้ลิสต์สร้างรายการ ในการสร้างเว็บไซค์

  ผลการเรียนรู้
รู้เข้าใจ และวิเคราะห์คำสั่งในการสร้างลิสต์รายการแบบต่างๆ และใช้ลิสต์ประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายการใช้คำสั่งสร้างลิสต์แบบต่างๆได้
2. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับได้
3. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์ แบบมีลำดับได้
4. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์ แบบจำกัดความได้
5. ใช้คำสั่งสร้างลิสต์หลายลิสต์ซ้อนกันได้
6. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
7. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

  สาระการเรียนรู้
1. การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับ
2. การสร้างลิสต์แบบมีลำดับ
3. การสร้างลิสต์แบบจำกัดความ
4. การสร้างลิสต์หลายลิสต์ซ้อนกัน

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE