การสร้างลิงก์เชื่อมโยง

   ผลการเรียนรู้
รู้ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์หลักการสร้างลิงก์เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องและเหมาะสม

 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการสร้างลิงก์เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ ได้
2. ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจได้
3. ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจหน้าอื่นได้
4 . ใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นได้
5. ใช้ภาพสร้างจุดเชื่อมโยงแทนข้อความได้
6. ใช้คำสั่งลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร HTML ได้
7. ใช้คำสั่งลิงก์เพื่อส่ง Email ได้
8. ใช้คำสั่งกำหนดสีของลิงก์ได้
9. มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
10. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

   สาระการเรียนรู้
1. การสร้างลิงก์เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ
2. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บเพจ
3. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บเพจหน้าอื่น
4. การใช้คำสั่งลิงก์เชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
5. การใช้ภาพสร้างจุดเชื่อมโยงแทนข้อความ
6. การใช้คำสั่งลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่ไม่ใช่เอกสาร HTML
7. การใช้คำสั่งลิงก์เพื่อส่ง Email
8. การใช้คำสั่งกำหนดสีของลิงก์

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE