การจัดรูปแบบเอกสาร ของ HTML

   ผลการเรียนรู้
    รู้เข้าใจ และวิเคราะห์การใช้คำสั่ง ในการตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และจัดย่อหน้าเอกสาร การสร้างเส้นคั่นเอกสาร ในรูปแบบต่างๆ และการเพิ่มหมายเหตุในหน้าเอกสาร

 

 

   จุดประสงค์การเรียนรู้
    1. ใช้คำสั่งตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และจัดย่อหน้าในรูปแบบต่างๆบนหน้าเว็บเพจได้
    2. ใช้คำสั่งสร้างเส้นคั่นเอกสารในรูปแบบต่างๆ ได้
    3. ใช้คำสั่งเพิ่มหมายเหตุ ในหน้าเอกสารได้

    สาระการเรียนรู้
   1. การตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่และการจัดย่อหน้า
   2. การสร้างเส้นคั่นเอกสาร
   3.การเพิ่มหมายเหตุ

Follow by Email
Facebook
GOOGLE
TWITTER
YOUTUBE